Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


Debattöversikt

Motion nr 48/2011 från Saleby LRF-avdelning angående slamanvändning:    

Vi kräver: -att LRF agerar kraftfullt mot den okontrollerade slamspridningen som sker, samt övrig användning av slam som leder till läckage till vattendrag och vårat grundvatten. -att LRF gör ett moratorium beträffande spridningen av Revaq-slam till dess att man kan återföra fosfor till åkermarken på ett så säkert sätt att Miljömålet med en giftfri miljö kan hållas och då speciellt med beaktande av en utfasning av farliga substanser, och en kadmiumfri miljö. -att LRF förordar förbränning efter en eventuell biogasrötning av slammet för att därmed destruera de farliga substanserna som i dagens avloppssystem hamnar i slammet och urskilja fosfor antingen direkt ur slammet eller ur askan för att på ett säkert sätt kunna återföra nyttiga substanser in i kretsloppet. Därmed tar man också tillvara energin i slammet och minskar vårt beroende av fossil energi.
Läs mer

Slam på åkermarken ingen bra lösning      P4 Sjuhärad 14 december 2010   

Bo Petterson, socialdemokratisk ordförande i Teknik- och Servicenämnden

Målet att återföra avloppslam till 2015 måst göras om. Det menar politikerna i Mark som menar att det är orealistiskt att inom fem år lyckas lösa den problematik som finns. ”Visst vore det bra om det gick att återföra men när det innehåller ämnen som inte är bra så är det ju inte bra. Det är helt enkelt en konflikt här,” säger Bo Petterson
Läs mer...

Fasaden är ren, verksamheten smutsig      GP 22 december 2010   

Årets bästa byggnad har utsetts och finns ppå Ryaverket. GPs arkitekturkritiker Mark Isitt finner en symbolbyggnad som lovar mer än den håller
Läs mer...

Minskat intresse för slamspridning      ATL 22 november 2010   

Mark Isitt, arkitekt

Intresset för slamspridning på åkermark har minskat bland lantbrukarna. Anledningen är Svensk kvarnförenings nej till Revaq slam och den senaste tidens debatt om riskerna med slam. "Revaq går för långsamt och det är för stor osäkerhet om vad som finns i slammet" säger Niklas Svensson, som är ordförande för Svensk kvarnförening.
Läs mer...

Livsmedelsverket avråder från slamspridning.     GP 18 oktober 2010    Replik RJ 101008

Lena Jarlöv   Representant för nätverket Ren Åker Ren Mat www.renakerrenmat.se
Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Tanum och medlem av Miljöpartiet i Göteborg

Det är svårt att se Ronnie Ljungh som representant för Miljöpartiet när man läser hans försvar för slamspridning. T o m Livsmedelsverket har nu gått ut med en varning för att sprida rötslam från avloppsreningsverk på matjord. I ett remissyttrande till Naturvårdsverkets ”Uppdatering av aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp” avråder Livsmedelsverket från spridning av avloppsslam både på grund av kadmiumhalten och på grund av innehållet av den ”kemikaliecocktail” som alltmer börjar uppmärksammas. Livsmedelsverket menar att restriktioner också bör gälla för kadmiumhalten i handelsgödsel och att utvecklingen alternativa metoder för att utvinna fosfor ur avlopp ska påskyndaslag.
Läs mer...

Ryaslammet innehåller för mycket miljögifter för att spridas på åkermarken. .    Replik RJ 101008

Jag vill veta vilka ämnen maten jag köper innehåller, och jag är trött på att som konsument vara underkastad maktfullkomliga motkrafter som tycks råda över "sanningen". Jag tycker att alla led i livsmedelskretsloppet har ansvar - hela vägen. Om Ryaverket avsiktligt undanhåller information till jordbrukarna om innehållet av alla kända och även möjliga miljögifter som BisfenolA, Östrogen, Flamskyddsmedel osv; så är det oansvarigt.Jag är glad för att jordbrukarna runt Kungsbacka har minskat sin användning av slam på åkrarna senaste året, 2009. Jag är också glad för att Livsmedelsverket i sin remiss till Naturvårdsverket "avråder från spridning av av rötslam, även s.k. certifierat, på grund av innehållet av främmande ämnen och miljögifter". Det är motsägelsfullt att R J accepterar en ökning av kadmiumhalten med hänvisning till SLU. Dels visar SLUs undersökning av kadmiumhalten i markerna (200x) runt Göteborg att dom är för höga för veteodling till livsmedel och dels säger nationella miljömålet "Giftfri miljö" att "år 2015 ska exponering av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en sådan nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkehälsoperspektiv". Kemikalieinspektionen sägar att "detta mål är mycket svårt att nå om spridning av avloppsslam forsätter". .
Läs mer...

Ryaslammet ger mycket litet kadmium.    GP 8 oktober 2010    Replik DH 100918

Ronnie Ljungh (MP) ordförande i Kretsloppsnämnden

Vilka halter som ska tillåtas är under behandling och de skärpta värden som föreslås ligger en bra bit över de kadmiumhalter som vi har i Ryas slam. Så påståendet om att slammet är kraftigt förorenat av kadmium delas inte av Naturvårdsverket, som i förslaget anser att gödning med betydligt högre kadmiumhalter är okej. I Göteborg har vi inställningen att det är jordbrukarna som avgör vad som ska läggas på deras marker. Ska någon sätta sig över denna rätt utifrån allmänintresset bör det ske i svensk lag. Jag vill inte ha några produkter med höga kadmiumhalter på några jordbruksmarker . .
Läs mer...

Livsmedelsverket varnar för slamspridning! Bohuslänningen 7 oktober 2010

Lena Jarlöv, Naturskyddsföreningen Tanum och nätverket Ren Åker Ren Mat

Bohusläningen skrev den 5 oktober om miljöchefen i Landskrona som förbjuder spridning av rötslam i kommunen. Han har fog för sin inställning.
I sitt remissyttrande över Naturvårdsverkets Uppdatering av aktionsplan för återföring av fosfor ur avloppsvatten avråder Livsmedelsverket för spridning av rötslam, även certifierat, på grund av innehållet av främmande ämnen och miljögifter.
Läs mer...

Ingen bra ide att sprida slam där barnmat odlas.    GP 18 september 2010

En ny undersökning, vid institutionen för miljövetenskaplig utbildning på Lunds universitet, av barngröt från Nestlé och Semper visar att vissa produkter har höga halter av miljögiftet kadmium. Halten kan vara så hög att det tolererbara intaget för små barn överskrids. Råvaran hämtas ändå från våra bästa åkrar med lägsta kadmiumhalt - på Västgötaslätten. Nu finns stora planer på att börja sprida avloppsslam från Ryaverket i Göteborg på åkermark. .
Läs mer...

Slamspridning inget som vårdar jorden.    ATL 15 mars 2010

Frågan om samhällets avfallsprodukt, avloppsslam dyker upp då och då. Och den är verkligen svår.Man vill ju gärna att slammet ska vara en resurs för jordbruket, den innehåller ju fosfor som är på väg att bli en bristvara. Tanken om kretsloppet är vacker och fullt fungerande beträffande slammet - om det inte vore för att samhället råkar spetsa det med en rad oönskade och farliga ämnen. En teknik som gör att man kan komma åt fosforn efter förbränning av slammet är på väg. Om några år kan den vara kommersiellt gångbar. I väntan på det bör vi ligga lågt med slamspridning på åkermark. anser Lars Vernersson, LRFmedia
Läs mer...

Fortsätt vägra slam på åkern.    Land 12 mars 2010

Då man tar del av befintligt material framstår ett positivt ställningstagande från LRFs sida till slamspridning på åkermark mer än märkligt. Lönsamheten för den enskilde bonden är minimal och på intet sätt värd den risk man tar. Ett avståndstagande nu känns lika angeläget som tidigare säger Bo Dockered, Fföre detta ordförande i LRF.
Läs mer...

Medicinska skäl mot spridning av avloppsslam på åkermark.   2 mars 2010

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13878

Nya forskningsrön ger starka belägg för att kadmiumintaget i befolkningen måste minska. Slamspridningen på våra åkrar bör därför bromsas skriver Björn Fagerberg, Bertil Hagström, Ingrid Eckerman och Lars Barregård
Läs mer...

Hantera avloppsslam som giftigt avfall.   3 feb 2010

SLUTREPLIK Lena Jarlöv med flera.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.302457-hantera-avloppsslam-som-giftigt-avfall

Vi måste minska halten kadmium i maten. Spridning av avloppsslam ger ett nytillskott av kadmium till åkerjorden. Därför måste vi förändra avloppssystemet i grunden. Tills dess ska avloppsslammet behandlas som det giftiga avfall det är, skriver Lena Jarlöv med flera i en slutreplik i debatten om giften i maten
Läs mer...

Nödvändigt att återföra fosfor med avloppsslam.   31 jan 2010

REPLIK Ann Mattsson och Fredrik Davidsson, Gryaab AB.

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.299943-nodvandigt-att-aterfora-fosfor-via-avloppsslam

Brytbar fosfor av hög kvalitet och med låg kadmiumhalt kommer att bli en bristvara. Därför behöver vi återföra fosforn från slammet till kretsloppet
Läs mer...

Förstör inte åkrarna med kadmium.   26 jan 2010

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.296621-forstor-inte-akrarna-med-kadmium-

Den västsvenska odlingsmarken tillhör den renaste i Sverige. Om avloppsslammet från Ryavertket i Göteborg sprids på dessa åkrar tillförs tio gånger så mycket kadmium än med vanlig könstgödsel, skriver Lena Jarlöv, Gunnar Lindgren och Lars Odén
Läs mer...

Utan skatt på konstgödsel riskerar vi mer gift i maten.   30 dec 09

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=13131

Vi uppmanar regeringen att riva upp beslutet om att avskaffa skatten på konstgödsel, skriver Svante Axelsson och Emilie Hansson på DN debatt 30 december
Läs mer...

Slamspridning hämmar kreativiteten. 11 dec 09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16972

REPLIK. Konstruktivt samarbete kring framtidens VA behövs i stället för risk- och teknikfixerad debatt, ansåg en grupp Chalmersforskare 26  nov.  Lena Jarlöv replikerar

Läs mer...

Målet måste vara kretslopp. 3 dec 09

REPLIK. Utveckling av avloppssystem och slamhantering brådskar, fortsätter Göran Svanfeldt debatten.

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16914

MILJÖ. Över hela jorden växer städerna som försörjs med livsmedel och andra råvaror från när och fjärran. En kontinuerlig transport sker av växtnäringsämnen och organiskt material till städerna och i huvudsak vidare till deponier, vattendrag, grundvatten och så vidare. Odlingsmark utarmas samtidigt som ny tillförsel är osäker. På längre sikt hotas även produktionen av bioenergi, textilfibrer med mera samt den biologiska mångfalden. 
Läs mer...

Lyft blicken från slammet! 26 nov 09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16847

REPLIK. Konstruktivt samarbete med siktet inställt på framtidens vatten- och avloppsteknik, det är vad som behövs i stället för en snäv risk- och teknikfixerad debatt, anser en grupp Chalmersforskare
Läs mer...

Efter klimatet – kemibomben! 21 nov 09

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.254441-stefan-edman-efter-klimatet-kemibomben-...

När får vi en Sternrapport om kostnaderna för giftchocken? Och en global avrustnings- och omställningsplan för kemikalierna? frågar Stefan Edman.
Läs mer...

Kollision mellan miljömål. 19 nov 09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16796

REPLIK. Avloppsslammets spridning rimmar illa med målet ”Giftfri miljö”, replikerar Lena Jarlöv och Per-Åke Sahlberg.
Läs mer...

Slammets innehåll är okänt. 18 nov 09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16799

REPLIK. Talet om fosforbrist och kris är en konstruktion för att försöka få ut det förorenade slammet, replikerar Gunnar Lindgren på inlägg av Svenskt Vatten.
Läs mer...

Förbränning av slam är ingen lösning. 18 okt 09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16528

REPLIK. Det är mycket lång väg kvar för att nå ett system med slamförbränning och utvinning av fosfor ur askan, fortsätter Anders Finnson och Zahrah Ekmark debatten från nr 31, 29 och 28/09.
Läs mer...

Bränna slam ett bättre alternativ. 8 okt 09

Lena Jarlöv,  Per-Åke Sahlberg
Dagens Samhälle 2009-10-08 NR 31/09

Att tala om certifierat slam är ett sätt att slå blå dunster i ögonen på en tillitsfull allmänhet, replikerar nätverket ”Ren åker ren mat” på Svenskt Vatten i nr 29/09.
Läs mer...

Maten ska produceras på konsumenternas villkor.
8 okt 09

B. Ingerstam, ordf.  Sveriges konsumenter i samverkan
Dagens Samhälle 2009-10-08

Riskera inte våra livsmedel för att bli kvitt slammet, fortsätter Sveriges konsumenter i samverkan debatten från DS nr 28 och 29/09.
Läs mer...

Replik till Svenskt Vatten m fl. 29 sep 09

Slammet från Revaqcertifierade reningsverk är precis detsamma efter certifieringen som innan, fullt av långlivade, icke nedbrytbara substanser. Tvärtemot certifieringens påstådda syfte, ”att undvika framtida problem” bäddar den för mycket obehagliga överraskningar. Att tala om certifierat slam är ett sätt att slå blå dunster i ögonen på en tillitsfull allmänhet.
Professorn i Miljökemi vid Chalmers, Göran Petersson, skickade nyligen ett öppet brev till miljö-, jordbruks- och folkhälsoministrarna, där han uppmanar till omprövning av slamspridningen. Aktuell forskning visar att slamföreträdarna grovt underskattar riskerna.
Läs mer...

Slammet och kretslopp. 27 sep 09

Vad finns i slammet från ett Revaqcertifierat reningsverk?

Läs: Gunnar Lindgrens kommentarer 2009-09-27 till Peter Balmers yttrande den 21/9 2009

 (läs Balmers yttrande på http://www.ifm.nu/_upload/090902PeterBalmerGenmäle.pdf )

Använd slammet som en resurs. 24 sep 09

http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16291

REPLIK. Reningsverk som är Revaq-certifierade ligger steget före och fasar ut föroreningarna – för att undvika framtida problem, svarar representanter för reningsverken nätverket ”Ren åker ren mat” i DS nr 28/09.
Läs mer...

Mängder med kemikalier i avloppsslammet. 21 sep 09

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.165045-mangder-med-kemikalier-i-avloppsslamm...

Att tala om certifierat avloppsslam är ett sätt att slå blå dunster i ögonen på en tillitsfull allmänhet. Rester från strängt taget all mänsklig aktivitet i vårt kemikaliserade industrisamhälle hamnar i slammet. Det bästa är att bränna det, skriver Lena Jarlöv i en slutreplik till inlägget från Gryaab AB och Svenskt Vatten den 16 september.
Läs mer...

Svar på inlägg från Gryaab AB, Svenskt Vatten och REVAQ den 15 september

Lena Jarlöv
Svar till
GP 2009-09-18 (publicerad i nätupplagan 21 september 2009.)

Slammet har inte förändrats ett dugg genom att Gryaab har certifierats. Certifieringen innebär framtida åtaganden om förbättring av inkommande avloppsvatten, vilket är en lovvärd ambition. Men slammet är fortfarande än så länge detsamma. Att tala om certifierat slam är ett sätt att slå blå dunster i ögonen på en tillitsfull allmänhet.
Läs mer...

Avloppsslam hotar åkermarken. 17 sep 09

Staffan Nyström
Västerbygden 2009-09-17

Det är hög tid att stoppa slamspridningen på åkermarken. Det är ett hot mot miljön, lantbruket och livsmedel. Det skriver professor Göran Petersson vid Chalmers i ett öppet brev till miljöministern, folkhälsoministern och jordbruksverket och får stöd av det nybildade nätverket Ren Åker Ren Mat.
Läs mer...

Stoppa ­slamspridningen på våra åkrar. 17 sep 09

Lena Jarlöv
Publicerad 17 sep 2009 i DAGENS SAMHÄLLE NR 28/09

Avloppsslam är miljöfarligt avfall och inget gödselmedel, hävdar nätverket Ren Åker Ren Mat.
Läs mer...

Vi vill bidra till de nationella miljömålen. 15 sep 09

Gryaab AB
GP nätupplaga 2009-09-15 15:47

Det saknas belägg för att slam på jordbruksmark påverkar hälsan eller miljön negativt om man följer europeisk lagstiftning. Vi går betydligt längre än så, skriver Gryaab AB och Svenskt vatten i en replik till debatten om gift i avloppsslammet den 10/9.
Läs mer...

Ny teknik - samma giftiga avloppsslam. 10 sep 09

Lena Jarlöv
GP nätupplagan 2009-09-10 15:30

Att som Gryaab förbättra det inkommande avloppsvattnet så att slammet på sikt ska bli renare är i grunden lovvärt. Men bara vissa ämnen förstörs. Alla tungmetaller, långlivade organiska ämnen och en mängd kända och okända kemikalier finns kvar i slammet. Att sprida det på åkrarna kan i värsta fall göra dem obrukbara, skriver Lena Jarlöv, Naturskyddsföreningen Tanum.
Läs mer...

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se