Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu

 

Kadmium

Mjöl från Kungsörnen kan vara hälsofarligt

Lena Jarlöv, Ren Åker Ren Mat 2011-09-30

Ren Åker Ren Mat har låtit analysera kadmiumhalten i fem olika sorters vetemjöl. Kungsörnens fullkornsvete visade sig innehålla anmärkningsvärt mycket kadmium, 64 mikrogram per kg mjöl. Också vitt vetemjöl från Kungsörnen hade hög halt, 31 mikrogram. De övriga, ett svenskt, ett danskt och ett italienskt hade 12, 14 respektive 11 mikrogram per kg.
Läs mer...

Slamförsöken i Skåne ger livsmedel med mycket höga kadmiumhalter

I diskussionen om slamspridningen brukar företrädarna hänvisa till odlingsförsök med slam som gjorts i Skåne under perioden 1981 – 2008 (1). Man påstår då bl a att kadmiumhalten inte ökat i vare sig odlingsjorden eller den gröda som odlas i slam.
Läs mer...

Utredning om kadmiumhalter i barngröt och modersmjölksersättning

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd,Helsingborg, 2009, Ninni Andersson

Utvecklingen för att uppnå miljömålet giftfri miljö går långsamt och delmålet om kadmium anses vara svårt att uppnå. Det verkar komplicerat att få kadmiumintaget via livsmedel i Sverige att minska. Viktigaste slutsatser  Kadmiumhalten i barnmatsprodukter baserade på spannmål kan vara hög  En barngrötsprodukt i undersökningen gav upphov till ett kadmiumintag som överstiger gränsvärdet från EFSA. Redan innan eventuellt kadmiumbidrag via vatten räknats in  Kadmiumhalten i dricksvatten kan ha stor betydelse för små barns kadmiumintag. Samtliga grötprodukter i undersökningen ger upphov till ett kadmiumintag som överstiger gränsvärdet då vatten med en kadmiumhalt över 2 μg/l används vid beredning av produkten.Läs mer...

Metallernas "återkomst" Bulletin Nr 2/2010

Från Arbets och Miljömedicin, Lund (AMM) och Yrkes- och miljödermatologi, Malmö (YMDI)
http://www.phime.org

Under de senast åren har mycket miljömedicinskt intresse varit inriktat mot risker med organiska halogenerade ämnen, såsom polyklorerade bifenyler (PCB) och bromerade flamskyddsmedel (polybromerade difenyletrar, PBDE). På sistone har det emellertid blivit klart att arbets- och miljömedicinska klassiker i form av toxiska metaller är värda lika stor uppmärksamhet. Läs mer...

Kadmiumhalter i vete

Enligt en undersökning från SLU har höstvete oväntat höga kadmiumhalter: Eriksson J, 2009, "Strategi för att minska kadmiumbelastningen i kedjan mark-livsmedel-människa" (Rapport MAT21 nr 1/2009)
Läs mer...

Om kadmium (2015) - Miljömålsportalen

År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en sådan nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv.
Läs mer...

Slammet och cancerrisker

De cancerrisker som slammet ger upphov till har enligt vissa forskare beräknats vara stora. I Naturvårdsverkets rapport 3260 redovisar dr Connor att...
Läs mer

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se