Initiativet för Ren Åker Ren Mat

Debattöversikt

Motioner och öppna brev

Bakgrundsmaterial

Stödorganisationer

Stödpersoner

Om oss

________________
Gå med som stödperson för Initiativet med ditt namn på Upprop.nu


Motioner och öppna brev

Remissyttrande över ”Förslag till en sektorövergripande biogasstrategi” Er referens 2010:23 

För Ren Åker Ren Mat:   Lena Jarlöv och Lars Odén

Biogas som förnybart drivmedel för Sveriges transportbehov har en betydelsefull roll att spela. Initiativet till att ta fram en sektorövergripande biogasstrategi och föreliggande förslag är ambitiöst, väl genomarbetat och värt arbeta vidare med. En kretsloppsinriktad avfallshantering är önskvärd, men i fallet avloppsslam är kretsloppet redan brutet. Avloppsslam med dess innehåll av för hälsa och miljö skadliga tungmetaller och oönskade organiska föreningar bör inte spridas på åkermark eller annan mark heller för den delen.Också användningen av rötrester från organiskt hushållsavfall utgör en risk som måste tas på allvar då dessa kan innehålla betydande mängder av ämnen med negativa effekter för människors hälsa och miljön.Noggranna kontroller krävs. Läs mer...  

Upprop till ägare av svensk åkermark. :
Skydda Er mark mot slamspridning 

För Ren Åker Ren Mat:   Lena Jarlöv och Lars Odén

Åkermarken är jämte rent vatten den viktigaste resursen för människors överlevnad! Som jordägare har Ni det yttersta ansvaret för att denna resurs inte utsätts för risker som äventyrar markens fortsatta produktionsförmåga.Därför vill vi uppmana Er att inte utsätta marken för de risker som ett spridande av avfallsslam medför. Läs mer...  

Angående Naturvårdsverkets uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp:
Yttrande från Kemikalieinspektionen (KemI) 


Läs mer...

Angående Naturvårdsverkets uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp:
Synpunkter från Läkare för Miljön avseende hälsoaspekter av slamspridning på åkermark

För Läkare för Miljön
Björn Fagerberg
docent, specialist i invärtesmedicin

En viktig aspekt av slamspridning på åkrar som ett sätt att återföra fosfor är hälsoaspekter av de olika fraktioner som finns i avloppsslam. För många fraktioner i avloppsslam saknas relevanta kunskaper om hälsoeffekter. Två fraktioner i avloppsslam bör dock uppmärksammas mer i en sammanvägd värdering av nytta-risk, nämligen kadmium och läkemedelsrester.
Sedan Aktionsplanen för återföring av fosfor ur avlopp antogs 2002 har det publicerats ett antal forskningsrapporter som samstämmigt talar för att olika organskador uppkommer redan vid kadmiumexposition i nivåer som är vanliga hos många i dagens samhälle.Vi anser att Naturvårdsverkets revision av aktionsplanen bör ta upp dessa hälsoeffekter av kadmium och explicit värdera fortsatta spridningen av kadmiumhaltigt avloppslam i termer av hälsorisk för befolkningen och att försiktighetsprincipen bör gälla I ljuset av aktuella forskningsresultat är det inte tillfredsställande att den aktuella revisionen av aktionsplanen föreslår att tidpunkten när kadmiumbalans i marken uppnås flyttas från 2020 till 2025 (2).
Ciprofloxacin är ett bredspektrigt antibiotikum som har stor användning inom sjukvården. Ciprofloxaxin anrikas i avloppsslam och är den läkemedelsrest som förekommer i högst koncentration i slam. I en aktuell norsk rapport uttrycks viss oro för uppkomst av resistenta bakterier då substansen är motståndskraftig mot nedbrytning. I en värdering av skadliga effekter av slamspridning bör också detta vägas in. Läs mer...  

Remissvar återföring av fosfor 13 augusti 2010

För Pigga Barn, Kostkoll och Ekologiska val
Zarah Öberg, Peter Wilhemsson och Ingrid Franzon

Vi emotsätter oss bestämt spridning av avloppsslam på vår odlingsmark. Barnmat är redan förorenad av kadmium och sannolikt även av andra främmande ämnen. Fosfor kan utvinnas ur avlopp på teknisk väg. Läs mer...  

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

För Tandvårdsskadeförbundet
Jan Rennerfelt
Adjungerad professor e.m. i Biokemisk teknologi

I dagsläget anser vi det mycket tveksamt att återföra avloppsslam till marken eftersom dess kvalitet inte är tillfredsställande och det kan påverka kvaliteten i grödorna, som används som livsmedel. Det kommunala slammet innehåller trots åtgärder vid anslutna industrier höga kvantiteter toxiska tungmetaller som övergått till slammet vid mekanisk, biologisk och kemisk rening, bl.a. kadmium och kvicksilver och dessutom ett mycket stort antal organiska ämnen, som kan vara skadliga för miljö och människa, t.ex. genom sina hormonstörande egenskaper. Läs mer...  

Livsmedelsverkets Synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Inger Andersson Salomon Sand

SLV framhåller att :
att europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet konkluderar i sin riskvärdering från 2009 att populationsintaget av kadmium bör minskas inom EU.
att det nya förslaget från Naturvårdsverket innehåller mindre restriktivitet än det tidigare från 2002 när det gäller kadmium.
att kunskapsunderlaget för en rad andra kemikalier i slammet anses bristfälligt.
att man pekar på den samlade effekten av många kemikalier och anser att denna fråga blir allt viktigare.
att kunskapsbegränsningar angående helheten av kemikaliespridningen via slam stödjer restriktivitet enligt försiktighetsprincipen.
att Livsmedelverket i stället för slamspridning förordar utveckling av alternativa metoder i likhet med många andra remissvar. . Läs mer...  

Exergiakademins Synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Sten Ebbersten Gustaf Delin Björn Lindbergson Gunnar Lindgren

Exergiakademin anser att all slamspridning på all åker- och skogsmark skall upphöra. Det finns idag flera tekniska metoder för att skilja fosfor från det avfall som finns i avloppssystemet. Det är den vägen vi skall gå.Läs mer...  

Miljöförvaltningen i Lund Synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Eva Björnberg

Miljönämnden är positiv till att en ny förordning som reglerar användning av avloppsfraktioner på alla typer av mark tas fram. Miljönämnden anser dock att avloppsfraktioner inte skall få spridas på åkermark eller på annan produktiv mark. Det är inte försvarbart att först samla ihop avloppsfraktioner för att sedan smeta ut föroreningarna där vi skall odla våra livsmedel..Läs mer...  

Naturskyddsföreningens synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Mikael Karlsson, Ordförande Naturskyddsföreningen, Emelie Hansson, jordbrukshandläggare

Sammanfattning Naturskyddsföreningen anser; • att Naturvårdsverkets förslag till aktionsplan inte kan visa vägen till en hållbar utveckling för cirkulering av fosfor. • inte att slam kan användas för att få en hållbar recirkulation av fosfor. • att aktionsplanen inte i tillräcklig utsträckning bedömer risker med kemikalieinnehållet i slammet. Några av dessa risker är kombinationseffekter, långtidsexponering av kemikalier och att nya och ännu inte kända kemikalierester inte vägs in i bedömningen. • slamspridning går emot miljömålet God bebyggd miljö eftersom det leder till ökad spridning av kemiska ämnen och andra oönskade substanser till jordbruksmark. • att det inte är fosforfrågan som gör att Naturvårdsverket legitimerar slamspridning utan andra valda aspekter som inte är tillräckligt utredda. • att aktionsplanen måste kompletteras med ett framtidscenario och åtgärder för att minska den ökade användningen av kemikalier i samhället. • att risknivån för de tungmetaller som idag mäts vid spridning av slam är för höga. När det gäller Kadmium anses inte halterna i slammet vara i acceptabla nivåer förrän år 2025. • att det i dagsläget bästa sättet att sluta fosforns kretslopp utan ökad giftspridning är att extrahera forsforn. • att slam inte ska spridas i Sverige. Läs mer...  

RÅRM: Remissyttrande över Uppdatering av ”Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp”

Lena Jarlöv

Ren Åker Ren Mat förordar totalförbud för all spridning av avloppsslam, såväl på åkermark som i övriga naturen. Det får inte heller användas som anläggningsjord eller täckning av deponier. Införande av alternativa system påskyndas.Läs mer...  

Öppet brev till Livsmedelsindustrierna (LI) 27 april 2010

Vi uppmanar LI att avvisa all livsmedelsproduktion på marker som slamgödslats.

Ren Åker Ren Mat genom Lena Jarlöv

Naturvårdsverket och Miljödepartementet deltar av outgrundliga skäl för närvarande i ett jättelikt experiment med folkhälsan. Genom att acceptera att avloppsslam sprids på åkerjorden medverkar våra miljömyndigheter i den systematiska dumpningen av hälsovådliga ämnen och miljögifter på den jord där vår mat odlas. Vårt hopp står nu till Livsmedelsindustrierna, som har som syfte att förse människor med hälsosam mat av god kvalitet. LI har här en nyckelroll, eftersom slamgödslingen står och faller med LI:s ställningstagande. LI behöver inte ta ansvar för kommunernas slamlager. Med konsumenternas bästa för ögonen finns här ett enda enkelt ställningstagande: Nej till spridning av avloppsslam på jord där det produceras mat! Också djurfoder måste inkluderas eftersom det som djuren äter riskerar att överföras till människan.Läs mer...  

Kommentar till utskick från Svenskt Vatten 19 jan 2010

Lena Jarlöv, Lars Odén, Gunnar Lindgren

Initiativet Ren Åker Ren Mat har tagit del av ett utskick från Svenskt Vatten angående spridning av avloppsslam. Innehållet kan ifrågasättas i en rad avseenden och bör ses som en partsinlaga. Vi vill föra fram uppgifter som enligt vår mening bör komma till kännedom och som förhoppningsvis skall leda till att slamspridningen upphör.
Läs mer...  

Consultation of the use of sewage sludge

Lena Jarlöv

Eu håller på att se över reglerna för spridning av avloppsslam.  Vi har fått möjlighet att framföra våra synpunkter.
" Our organisation "Ren Åker -  Ren Mat" will strongly emphasize that the disposal of sewage sludge on land should be prohibited.
Läs mer...  

Kommentar till LRFs skrivelse. 10 dec 09

Lena Jarlöv

”Spridning av avloppsslam i jordbruket – så här ser LRF på frågan” Nätverket Ren Åker Ren Mat arbetar för att hålla åkermark och livsmedel fria från industrisamhällets föroreningar. Vi har tagit del av ett utskick från LRF angående spridning av avloppsslam på jordbruksmark. Då åkermarkens kvalitet och därmed dess ekonomiska värde berörs av slamfrågan vill vi föra fram följande kommentarer till LRFs utskick:

För att bevara markens kvalitativa och ekonomiska värde vill vi på det bestämdaste avråda från spridning av kommunalt avloppsslam på odlingsmark. Inte heller på skogsmark eller på energigrödor ska slam läggas ut eftersom föroreningarna sprids via vatten, luft och daggmaskar. Ingen mark går att återställa efter en period av slamspridning. Dessutom är inte heller ansvarsfrågan om vem som står som juridiskt och ekonomiskt ansvarig för slammets skadeverkan klar utan bonden står nu ensam för hela risken.
Läs mer...  

Öppet brev till Miljödepartementet. 22 nov 09

Lena Jarlöv

"Vi är oroade över den spridning av avloppsslam på åkerjorden som uppmuntras i
Naturvårdsverkets förslag till regeringen i Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp...."
Brevet i pdf format      Brevet i kortform i pdf format

Motion 2009/10:c353 CL -  Riktvärden för god odlingsbar jord

Motion till riksdagen av Eva Selin Lindgren (c)
Läs motionen...

Öppet brev till miljöministern, folkhälsoministern och jordbruksministern. 3 sep 09

Professor Göran Petersson , Kemi- och Bioteknik, Chalmers

Hög tid att stoppa slamspridning som hotar miljö, lantbruk och livsmedel
Läs brevet... (utan fungerande länk till DN och Schweitz)

 

 

Kontakter:
Intresseanmälan
Frågor om inititivet
Tekniska frågor
Hemsidan

 
- info@renakerrenmat.se
- lena.jarlov@renakerrenmat.se
- gunnar.lindgren@renakerrenmat.se
- dagfinn.lorentz@renakerrenmat.se och lars.oden@renakerrenmat.se