Ren åker ren mat

Aktionen Ren Åker – Ren Mat startade i september 2009 på initiativ av Lena Jarlöv och Gunnar Lindgren. Bakgrunden är vår övertygelse att avloppsslam, som innehåller mycket av samhällets miljögiftiga avfallsfraktioner, inte bör spridas på svensk åkermark. Inte heller spridas på skogsmark eller på stadsjord, utan behandlas som farligt avfall. Inom en inte alltför avlägsen framtid ser vi ett behov också av ökade insatser för stadsnära odling.

På denna sida försöker vi också att upprätthålla information om de åtgärder som olika personer och organisationer gör för att inte gifter sprids på vår åkermark.
Om du vill lägga kommentarer eller starta diskussioner gör du det enklast på vår Facebook sida

Några artiklar:
* Reningsverkens slam måste klassas som farligt avfall
* Slam är kraftigt förorenat av giftet kadmium i jämförelse med konstgödsel
* Den stora delen av slammets fosfor är inte växttillgänglig