* Revaq slam – vilseledande reklam

Ingenjörer för Miljön, genom Magnus Hedenmark (M.Sc Ekotoxikologi), samt
Läkare för Miljön, genom Bertil Hagström (Leg läkare), har anmält Revaq-certifierade reningsverk till Konsumentverket för ”Vilseledande marknadsföring med miljöargument

Det finns ett kommersiellt intresse av att bli kvitt slammet. Reningsverken minskar sina avfallskostnader genom att låta entreprenörer transportera ut slammet på böndernas åkermark. Det primära säljargumentet är att slammet kan fungera som gödsel, men det råder tveksamheter att ta emot slammet då det ostridigt innehåller föroreningar som allvarligt kan skada åkerjorden på lång sikt och/eller sprida föroreningarna vidare till omgivande vattendrag.

Revaqslam marknadsförs med påståendet att det skulle vara kvalitetssäkrat och därmed övertyga mottagaren att det vore risk- eller problemfritt att ta emot slammet, till skillnad mot icke-certifierat slam. Det är också otvetydigt så att Svenskt Vattens syfte med ”kvalitetssäkrat” är att övertyga kunderna om att det vore liktydigt med ”säkert” eller ”giftfritt” med hänvisning till de uttalanden som görs i media.

Även om beskrivningen av Revaq beskriver kemikalieproblematiken och det krävs att licensinnehavaren arbetar med ”uppströmsarbete”, dvs att vädja till anslutna hushåll och industrier att undvika diverse kemikalier, så räcker förstås inte det som garanti för vad slammet slutligen innehåller. Inte heller om trenden är nedåtgående för många organiska föroreningar i slam kan tas som intäkt för att ett slam ska vara säkert. Den säkra nivån för de flesta organiska miljögifter har inte ens definierats av kontrollmyndigheterna. De ”riktvärden” som förekommer är bara ett relativt mått på vad som är normalt förekommande i slam och för att uppmärksamma läsaren på om halterna skulle avvika från det normala. Någon riskbedömning bakom riktvärdena finns normalt inte.

Bevisbördan ska enligt modern kemilagstiftning ligga på den som säljer en produkt, inte på myndigheter eller allmänhet att bevisa skadligheten. Därför anser vi att marknadsföringen av Revaq-slammet är skadlig för allmänhetens uppfattning om riskerna.

Certifiering av avloppsreningsverk, Revaq