* Hållbar slamhantering

En ökad energiutvinning från avloppsslam vid reningsverk, återföring av viktiga näringsämnen till åkermark utan negativa bieffekter och kontamineringsrisk genom oönskade mikroföroreningar, tungmetaller, mikroplaster, m.m., samt en problemfri hantering av restprodukter, är några av de utmaningar som kräver en hållbar slamhantering. Hammarby Sjöstadsverk har under många år jobbat med olika delar som en hållbar slamhantering bygger Läs mer…

* Vårda och bevara vår åkermark – en angelägenhet för alla

I dag hotas åkermarken både av exploatering för byggnation och av att bli slutstation för samhällets avfall. En stor del av det avfall/slam som produceras i kommunernas reningsverk sprids direkt på åkermark och mängderna kan komma att öka. Slammet innehåller visserligen nyttiga ämnen som fosfor, som lantbruket kan ha nytta av, men också en lång Läs mer…

* Stoppa slamspridningen på gotländska åkrar!

Våra reningsverk är mycket effektiva. De hindrar näring (kväve- och fosfor) från att övergöda hav och sjöar. Men allt annat blir också kvar i slammet. Slammet innehåller mängder av giftiga kemikalier, tungmetaller, smittämnen, medicinrester och mikroplaster.Det är naturligtvis ett fundamentalt systemfel att tillåta att slammet läggs på åkrar och skogsmark eller att använda det i Läs mer…

* Hydrothermal carbonization for sludge disposal in Germany

A comparative assessment for industrial‐scale scenarios in 2030 The efficient use of biogenic residues can make a significant contribution to increase resource efficiency. Due to its high energy efficiency, hydrothermal carbonization (HTC) is being discussed as a potentially suitable technology for particularly wet and sludgy biogenic residues. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13073