* Stoppa slamspridningen på åkrarna

Spridningen av avloppsslam på åkrarna gör att mängder av läkemedelsrester kommer ut i livsmedelskedjan. Bruket måste upphöra för att säkra folkhälsa och minska skador på djur och växter, skriver tre läkare, i en debattartikel i Dagens Industri, 1 mars 2021. https://www.di.se/debatt/stoppa-slamspridningen-pa-akrarna/

* Slam seminarium 22 februari, 2021

Vad ska vi göra med avloppsslammet? Näringssalter måste gå i kretslopp utan att föroreningar ökar i jordarna och maten. Men slamfrågan har i vissa stycken hanterats lika rörigt som slammet självt. Dagens kännedom om ett mindre antal föroreningar och deras gränsvärden och halter just nu, väger lätt mot behovet att designa samhället så att inga Läs mer…

* Hållbar slamhantering

En ökad energiutvinning från avloppsslam vid reningsverk, återföring av viktiga näringsämnen till åkermark utan negativa bieffekter och kontamineringsrisk genom oönskade mikroföroreningar, tungmetaller, mikroplaster, m.m., samt en problemfri hantering av restprodukter, är några av de utmaningar som kräver en hållbar slamhantering. Hammarby Sjöstadsverk har under många år jobbat med olika delar som en hållbar slamhantering bygger Läs mer…

* Avloppsslam sluter inte kretsloppet

Slamspridning leder till en successiv och farlig ökning av mängden metaller i vår åkermark. Vi kan också därför på sikt vänta oss ökande metallhalter i jordbrukets produkter, skriver debattörerna i en debattartikel i ATL, Lantbrukarnas Affärstidning. https://www.atl.nu/debatt/avloppsslam-sluter-inte-kretsloppet/

* Stoppa slamspridningen på gotländska åkrar!

Våra reningsverk är mycket effektiva. De hindrar näring (kväve- och fosfor) från att övergöda hav och sjöar. Men allt annat blir också kvar i slammet. Slammet innehåller mängder av giftiga kemikalier, tungmetaller, smittämnen, medicinrester och mikroplaster.Det är naturligtvis ett fundamentalt systemfel att tillåta att slammet läggs på åkrar och skogsmark eller att använda det i Läs mer…

* Hydrothermal carbonization for sludge disposal in Germany

A comparative assessment for industrial‐scale scenarios in 2030 The efficient use of biogenic residues can make a significant contribution to increase resource efficiency. Due to its high energy efficiency, hydrothermal carbonization (HTC) is being discussed as a potentially suitable technology for particularly wet and sludgy biogenic residues. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13073