* Stoppa slamspridningen på gotländska åkrar!

Våra reningsverk är mycket effektiva. De hindrar näring (kväve- och fosfor) från att övergöda hav och sjöar. Men allt annat blir också kvar i slammet. Slammet innehåller mängder av giftiga kemikalier, tungmetaller, smittämnen, medicinrester och mikroplaster.Det är naturligtvis ett fundamentalt systemfel att tillåta att slammet läggs på åkrar och skogsmark eller att använda det i Läs mer…

* Hydrothermal carbonization for sludge disposal in Germany

A comparative assessment for industrial‐scale scenarios in 2030 The efficient use of biogenic residues can make a significant contribution to increase resource efficiency. Due to its high energy efficiency, hydrothermal carbonization (HTC) is being discussed as a potentially suitable technology for particularly wet and sludgy biogenic residues. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13073

* SOU om slamhantering

Hållbar slamhantering? 17 januari 2020 publicerades SOU 2020:3 om Hållbar slamhantering. Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam lämnade sitt betänkande Hållbar slamhantering till regeringen. Ett flertal remissvar kom in.Vårt remissvar hittar du härRemissvar från Läkare för Miljön Bertil Hagström skrev en Artikel i ETC 2020-08-15 VA-podden #13 – Mats Johansson Läs mer…

* Avloppsslam blir gödsel

I Sverige sprids avloppsslam främst för att återföra näringsämnet fosfor till marken. Men i dagsläget återförs inte endast fosfor utan även en lång rad problematiska miljögifter. https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/slam-fran-ditt-avlopp-blir-godsel-pa-akern

* Giftigt slam fortsätter spridas på vår åkerjord

Stora mängder plast med miljögifter blandas in i vårt avloppsslam i reningsprocessen. De giftiga ämnena riskerar sedan att hamna på vår åkermark, men också i vårt dricksvatten. Det är hög tid att spridning av slam i vår livsmedelsproduktion upphör, skriver Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv. https://www.gp.se/debatt/giftigt-slam-forts%C3%A4tter-spridas-p%C3%A5-v%C3%A5r-%C3%A5kerjord-1.20082842

* Hydrotermisk karbonisering hos Stora Enso i Heinola

Stora Enso Heinola i Finland ska tillämpa tekniken hydrotermisk karbonisering för att omvandla bioslam till biokol vilket ska användas som bränsle i brukets energipanna. Det svenska företaget C-Green Technology står bakom tekniken OxyPower HTC™, en mycket avgörande vidareutveckling baserad på hydrotermisk karbonisering.