* Ny teknik för slamhantering

Ny teknik för slamhantering testas på reningsverk

Roslagsvatten har inlett ett samarbete med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk. Genom en ny metod ska slam helt undvikas som slutprodukt i Roslagsvattens reningsverk i Margretelund utanför Stockholm.
Se https://www.ivl.se/toppmeny/press/pressmeddelanden-och-nyheter/nyheter/2021-06-02-ny-teknik-for-slamhantering-testas-pa-reningsverk.html

Denna nya teknik inte är i praktisk tillämpning ännu och vi vet fortfarande inte om t ex tungmetaller och andra svårnedbrytbara kemikalier hamnar i slutprodukten, som skall spridas på åkrar.

* Slammets kvalitetssäkerhet rent nonsens

Det finns starka uppfattningar om nytta eller risker med slamspridning till åkermark. I en stor granskning i tidningen ETC kommer både tillskyndare och kritiker mot slamspridningen till tals. En före detta Revaq-revisor avfärder det certifierade slammets kvalitetssäkerhet som rent nonsens.

Bo von Bahr anser att Svenskt Vattens tal om ”kvalitetssäkrat” Revaq-slam är rent nonsens. Han menar att slammet har en chans att förstöra organiska föreningar och få bort dem från kretsloppet, i stället för att sprida ut dem igen.

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/cirkular-ekonomi/revaq-sagas-av-tidigare-medarbetare/

* Hur ska vi bli av med skiten?

730 000 ton. Så mycket bajs ger Sveriges befolkning upphov till varje år. Nu försöker forskare ta reda på hur bajs och kiss kan bli en resurs i det cirkulära systemet.

Ska vi fortsätta att sprida avloppsslam på åkrarna för näringens skull eller sluta på grund av risk för föroreningar, och stå med ett berg av oanvändbar avföring? Frågan om vad som ska hända med svenskarnas kiss och bajs har engagerat i över 20 år.

Läs mer på sidan https://www.forskning.se/2021/05/27/hur-ska-vi-bli-av-med-skiten/

* Slam viktig resurs eller miljöfarligt avfall?

Varje år produceras stora mängder slam och hur det bör hanteras är en omtvistad fråga. Är slammet en näringsrik resurs som bör spridas på våra åkrar, eller gör tungmetaller, läkemedelsrester, smittämnen och mikroplaster slammet otjänligt? Hur kan slamhanteringens klimatpåverkan minska? I år ställs för första gången en fråga om slamhantering i kommunrankningen och här får du lyssna in olika perspektiv på frågan.

Här har du möjlighet att ta del av sändningen: https://vimeo.com/548120788/828fc8c9d6 

* Slam seminarium 22 februari, 2021

Vad ska vi göra med avloppsslammet?
Näringssalter måste gå i kretslopp utan att föroreningar ökar i jordarna och maten. Men slamfrågan har i vissa stycken hanterats lika rörigt som slammet självt. Dagens kännedom om ett mindre antal föroreningar och deras gränsvärden och halter just nu, väger lätt mot behovet att designa samhället så att inga föroreningar kan öka systematiskt i jordarna, och så att redan höga värden kan minska. Ett strategiskt helhetsperspektiv med andra ord, som visar att vi idag inte har något slam som duger att lägga på jordarna. Men spännande utvecklingsmöjligheter är på gång.
Professor Karl-Henrik Robèrt samtalar med Ekotoxikolog Magnus Hedenmark om nya möjligheter & möjliga strategier.

Mer information finner du på sidan https://www.facebook.com/events/414472472956463

* Hållbar slamhantering

En ökad energiutvinning från avloppsslam vid reningsverk, återföring av viktiga näringsämnen till åkermark utan negativa bieffekter och kontamineringsrisk genom oönskade mikroföroreningar, tungmetaller, mikroplaster, m.m., samt en problemfri hantering av restprodukter, är några av de utmaningar som kräver en hållbar slamhantering.

Hammarby Sjöstadsverk har under många år jobbat med olika delar som en hållbar slamhantering bygger på och består av. Detta inkluderar olika alternativa slamhanteringslösningar baserat på förbättringar eller utökning av befintliga system. Här ingår både effektivare avvattningstekniker, fosforutvinning, enkla processer för en ökat biogasproduktion, hantering av mikroföroreningar i slammet, multiresistens, smittorisk, utsläpp av växthusgaser vid biogasreduktion, uppgradering och slam lagring/spridning. Även en utökat behandling med hjälp av hydrotermiskt förkolning (HTC), torkning, pyrolys, termiskt behandling etc. ingår.

Läs mer på sidan https://www.sjostadsverket.se/Sjostadsverket/aktuella-utvecklingsfragor/hallbar-slamhantering.html

* Vårda och bevara vår åkermark – en angelägenhet för alla

I dag hotas åkermarken både av exploatering för byggnation och av att bli slutstation för samhällets avfall. En stor del av det avfall/slam som produceras i kommunernas reningsverk sprids direkt på åkermark och mängderna kan komma att öka.

Slammet innehåller visserligen nyttiga ämnen som fosfor, som lantbruket kan ha nytta av, men också en lång rad giftiga och skadliga ämnen som inte bör belasta livsmedelsproduktionen. Tanums kommun har därför sagt nej till denna spridning, bland annat i sin nya miljö- och klimatpolicy.

Läs mer på sidan

https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/v%C3%A5rda-och-bevara-v%C3%A5r-%C3%A5kermark-en-angel%C3%A4genhet-f%C3%B6r-alla-1.37681891